Projectes

Fins ara, els meus projectes s’han focalitzat en els mercats de diòxid de carboni com a resposta a l’amenaça del canvi climàtic, i en l’anàlisi de projectes de reducció d’emissions en l’àmbit de la gestió forestal i les energies renovables a països en desenvolupament, en concret a Mèxic, Belize i Sudàfrica. Durant els propers anys, vull continuar avaluant els efectes de la gestió forestal dirigida a comercialitzar drets d’emissió, amb projectes en marxa a Tanzània, analitzant l’efectivitat i l’equitat dels pagaments per serveis ambientals, i també a examinar l’apropiació de terres pel cultiu de bio-combustibles per part d’inversors internacionals a d’altres països africans i d’Amèrica Llatina.

Ecologia política del canvi d’ús del sòl (POLELUC) (2010-2015)

Aquest projecte és el centre de la meva recerca actual i està finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació del govern espanyol, mitjançant un contracte ‘Ramón y Cajal’.  L’objectiu principal del projecte és analitzar dos processos de canvi d’ús del sòl a països en desenvolupament: per una banda, la mercantilització de serveis ambientals, i en particular de la fixació de diòxid de carboni en ecosistemes forestals mitjançant mecanismes financers promoguts per la política internacional de canvi climàtic; i, per altra banda, l’apropiació per part d’empreses i fons d’inversió de grans extensions de terres a països pobres per la producció de bio-combustibles o d’aliments per a l’exportació. La recerca es duu a terme a l’Argentina, el Paraguay i Mèxic, i hi participen tres candidats doctorals.

Gestió forestal i reducció d’emissions a Tanzània (2010-2013)

La organització no governamental Mpingo (www.mpingoconservation.org) ha desenvolupat des de l’any 2004 un projecte de gestió forestal sostenible amb quatre comunitats del districte de Kilwa, al sud de Tanzània. Durant els propers anys, mitjançant l’accés al mercat voluntari de drets d’emissió, es proposa desenvolupar el sistema de gestió forestal a sis comunitats més. En col·laboració amb altres col·legues de la Universitat d’East Anglia, analitzarem l’evolució de la gestió forestal durant els propers cinc anys a totes les comunitats i, en particular, estudiarem com s’utilitzen els ingressos derivats de la comercialització de determinades espècies arbòries i dels drets de diòxid de carboni. Esperem així avaluar la contribució del projecte a la reducció de la pobresa local i adreçar els possibles impactes negatius del mateix sobre les famílies socialment més marginades.

Anàlisi d’estratègies comunitàries per a la conservació biològica i cultural (COMBIOSERVE) (2012-2014)

Finançat pel 7è Programa Marc de la Unió Europea, aquest projecte té per objectiu identificar les condicions i principis de la conservació comunitària dels recursos naturals a diverses comunitats rurals de Mèxic, Brazil i Bolivia, treballant conjuntament amb organitzacions civils d’aquests països. Des de la UAB, amb un equip format per un candidat doctoral, un post-doctoral, i jo mateix analitzem el paper que les estratègies de conservació locals jugen en la reducció de la vulnerabilitat de les families, i en el foment de la seva adaptació a pertorbacions climàtiques i sòcio-econòmiques.

Integrant valoració, mercats i polítiques per la conservació de la biodiversitat i els serveis ambientals (INVALUABLE) (2012-2014)

Aquest projecte ha començat al gener de 2012 i involucra sis institucions europees en l’anàlisi de mecanismes de mercat per a la conservació i gestió de la biodiversitat, i ha estat finançat pel programa europeu BIODIVERSA. Personalment, lidero un component del programa que té per objectiu analitzar un seguit d’experiències de pagament per serveis ambientals a Europa (Alemanya i Bèlgica), l’Amèrica llatina (Mèxic i Costa Rica) i Àsia (Cambodja i Indonèsia). Hi participa un estudiant doctoral de la UAB, i altres investigadors del CIRAD (França), l’IEEP (Regne Unit) i la UCL (Bèlgica).

El Mecanisme de Desenvolupament Net a Sudàfrica (2008-2010)

En aquest projecte vaig analitzar la contribució al benestar social i econòmic d’un projecte d’instal·lació d’energia solar tèrmica a un barri marginal de les afores de Ciutat del Cap, Sudàfrica. El projecte va consistir en establir una línia de base sòcio-econòmica del miler de famílies participants i avaluar els efectes de la tecnologia després d’un any, tant a nivell de consums energètics com de salut i de qualitat de vida. La recerca la va finançar el Tyndall Centre del Regne Unit, i vaig treballar en col·laboració amb l’empresa que ha desenvolupat el projecte.

Disseny institucional i efectivitat del Programa Mexicà de Pagament per Serveis Ambientals (2006-2007)

Els programes nacionals de pagaments per serveis ambientals establerts a alguns països d’Amèrica llatina tenen com a objectiu promoure la conservació ambiental i alhora contribuir al desenvolupament rural. L’any 2004, el govern mexicà va establir un Programa de pagaments per a la fixació de diòxid de carboni en boscos, conservació de la biodiversitat i sistemes agro-forestals, actualment integrat en un programa marc de política forestal conegut com a ProÁrbol. En aquest projecte, finançat per l’Acadèmia de Ciències del Regne Unit, vaig investigar si el programa d’embornals estava assolint els seus objectius ambientals i socials. Els resultats de l’anàlisi van servir per millorar i reformar les regles procedimentals en aquest àmbit i per informar el desenvolupament d’iniciatives similars a d’altres països de la regió.

El desenvolupament sostenible al Mecanisme de Desenvolupament Net i als projectes forestals de reducció d’emissions (2001-2010)

Aquesta recerca va començar l’any 2001, amb el meu doctorat i amb un projecte finançat pel Tyndall Centre. Ha continuat fins a dia d’avui (finals del 2010) amb un seguit de contribucions empíriques i teòriques desenvolupades amb col·legues de diverses universitats i consultors internacionals. Els resultats de les investigacions dutes a terme a Bolívia, Brasil, Mèxic i Belize han servit per documentar els beneficis i el cost social d’aquests projectes a nivell local, i mostrar que els drets de propietat sobre la terra i els recursos forestals juguen un paper central en la participació dels camperols en aquests projectes, entre d’altres.

Nota: els resultats de tots aquests projectes estan recollits a la secció de publicacions, que es va actualitzant conforme s’analitzen noves dades de les recerques en curs i es publiquen.